Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince

ul. Słubicka 28, 69-108 CybinkaStatut


Uchwała nr XXVI/155/12
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012.406)
oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012.642 ze zm.) Rada Miejska w Cybince uchwala:

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CYBINCE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince, zwana dalej Biblioteką, utworzona w 1946 roku, jest samorządową instytucją kultury, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012.406);
 2. ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1997.78.483 ze zm.);
 3. ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2012.642 ze zm.);
 4. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009.152.1223 ze zm);
 5. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o bibliotekach.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną, jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
 4. Biblioteka w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2011 r., nie jest instytucją artystyczną.

§ 3.

 1. Terenem działania Biblioteki jest miasto i gmina Cybinka, Biblioteka mieści się w wyodrębnionej części budynku przy ul. Słubickiej 28 w Cybince.
 2. Biblioteka może działać na terenie województwa, kraju, a także poza jego granicami.
 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Cybinka.
 4. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje bezpośrednio Burmistrz Cybinki.

§ 4. Pieczęcią urzędową Biblioteki jest pieczęć prostokątna zawierająca napis: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince z adresem siedziby, oraz okrągła z napisem w otoku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince.

Rozdział 2.
Cele i zadania biblioteki

§ 5.

 1. Biblioteka i jej zbiory służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej i światowej.
 2. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
  1. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o regionie dokumentując jego dorobek kulturalny i gospodarczy;
  2. zapewnienie dostępu do wiedzy zawartej w Internecie oraz popularyzowanie nowoczesnych technik informacyjnych;
   1. tworzenie i udostępnianie własnych baz komputerowych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych;
   2. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
   3. udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ustawy o bibliotekach,
   4. popularyzacja Biblioteki, czytelnictwa i książki poprzez działalność kulturalno – oświatową, wydawniczą, wystawienniczą i promocyjną w różnych formach,
   5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz różnymi instytucjami w zakresie rozwijania i zaspakajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców miasta i gminy, a zwłaszcza zaspakajanie potrzeb edukacyjnych i programowych uczniów miejscowych szkół,
   6. obsługa czytelnicza w różnych formach, ludzi z niesprawnościami, chorych, seniorów oraz innych grup specjalnej troski;
  3. Biblioteka może podejmować inne niż wyżej wymienione działania wynikające z potrzeb środowiska.

Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja

§ 6.

 1. Organem zarządzającym Biblioteką jest Dyrektor, który kieruje jej działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz.
 2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Burmistrz Cybinki na podstawie przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 3. Dyrektor Biblioteki wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego oraz pozostałych pracowników.

§ 7.

 1. Dyrektor kieruje działalnością Biblioteki, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
 2. Do obowiązków dyrektora należy m.in.:
  1. kierowanie bieżącą działalnością,
  2. zarządzanie majątkiem biblioteki,
  3. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  4. nadzór służbowy i merytoryczny,
  5. ustalenie regulaminu organizacyjnego,
  6. ustalanie rocznych planów działalności,
  7. ustalanie rocznego planu finansowego,
  8. występowanie z wnioskami o udzielenie dotacji na realizację zadań,
  9. sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłową realizacją zadań.
 3. Główny Księgowy działa w ramach kompetencji określonych w regulaminie organizacyjnym i zakresie czynności.

§ 8.

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk wykształcenie zgodne z wymaganymi kwalifikacjami, zwłaszcza w działalności podstawowej.
 2. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

§ 9.

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora.
 2. Przy Bibliotece mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki, stowarzyszenia oraz fundacje, filie i punkty biblioteczne, oddziały, czytelnie, punkty i centra informacji, lokalne partnerstwa, powoływane na podstawie obowiązujących przepisów.

Rozdział 4.
Majątek i finanse

§ 10.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy zatwierdzony w drodze zarządzenia przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie, sporządzony zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 2. Źródłami finansowania działalności Biblioteki są:
  1. datacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy jako Organizatora, art. 9 ustawy o bibliotekach;
  2. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa;
  3. dofinansowanie z środków europejskich;
  4. środki otrzymane w formie darowizn od osób fizycznych i prawnych, spadki, zapisy;
  5. środki otrzymane od instytucji i osób prawnych na realizację projektów w związku z przeprowadzonymi konkursami.
 3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której wpływy przeznaczone są na realizację zadań statutowych i pokrycie bieżącej działalności;
 4. Działalność gospodarcza nie może kolidować z realizacją zadań statutowych Biblioteki;
 5. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzielonym i nabytym majątkiem oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami celowości, oszczędności i gospodarności;

§ 11.

 1. Biblioteka może w granicach określonych ustawą o bibliotekach art. 14. pobierać opłaty za usługi biblioteczne:
  1. usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
  2. za wypożyczanie materiałów audiowizualnych,
  3. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
  4. za niezwrócone w terminie wypożyczone materiały biblioteczne,
  5. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

Rozdział 5.
Zasady dokonywania zmian statutowych

§ 12.

 1. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia.
 2. Projekt zmian statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Dyrektor.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 13. Traci moc uchwała nr 182/XXX/05 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Uzasadnienie do uchwały w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince

Podjęcie uchwały jest konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. 2012.406), która wprowadziła zmiany w sferze działalności instytucji kultury.

Statut Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince został dostosowany do nowych reguł prawnych. Na ich postawie instytucje kultury podzielono na instytucje artystyczne oraz pozostałe instytucje kultury.

Na podstawie art. 11 ustawy poprzez wykładnię Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince została zdefiniowana jako instytucja niebędąca instytucją artystyczną, co determinuje przyjęte w statucie reguły jej funkcjonowania.


Liczba wyświetleń: 780


IP: 195.78.67.47


Utworzono dnia: 2020-10-09 12:59:07


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-14 14:03:44


Dokument wprowadził: Filip Hołówko


Dokument opublikował: Filip Hołówko


Dokument wytworzył:


Lp Czas Link Typ
1 13:45:00 statutbpmigwcybince application/pdf

Starsze wersje artykułu

Lp Data Wersje artykułu Powód zmiany Autor
1 2020-10-14 14:03:43 Wersja 5
Edycja admin
2 2020-10-13 15:46:32 Wersja 4
Edycja admin
3 2020-10-13 09:47:22 Wersja 3
Edycja admin
4 2020-10-12 15:46:57 Wersja 2
Edycja admin
5 2020-10-09 12:59:07 Wersja 1
Edycja admin