Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince

ul. Słubicka 28, 69-108 CybinkaDeklaracja dostępności

Uwaga! Ten artykuł posiada nowszą wersję.

Najnowsza wersja artykułu dostępna jest pod adresem http://bip.biblioteka-cybinka.pl/?page_id=39

Aktualizacja: 02:44 pm

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-09.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

„Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki”

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Filip Hołówko, bibliotekacybinka@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (68) 391 11 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od strony placu Domu Kultury, oznaczone napisem „BIBLIOTEKA”. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Po wejściu do korytarza, po prawej stronie, znajduje się dźwig umożliwiający przemieszczenie osoby niepełnosprawnej na 1 piętro, na którym znajduje się biblioteka. Do biblioteki prowadzą również schody, które znajdują się po lewej stronie od kolejnych drzwi. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince posiada następujące udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 • zmiana odstępu między paragrafami
 • zmiana odstępu między wierszami
 • zmiana odstępu między słowami
 • zmniejszenie czcionki
 • zresetowanie rozmiaru czcionki to wartości podstawowej
 • zwiększenie rozmiaru czcionki
 • zwężenie strony
 • rozciągnięcie strony wszerz
 • zresetowanie kontrastu do wartości podstawowej
 • kontrast: biały tekst, czarne tło
 • kontrast: żółty tekst, czarne tło
 • kontrast: czarny tekst, żółte tło


Liczba wyświetleń: 222


IP: 195.78.67.47


Utworzono dnia: 2020-10-09 14:27:37


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-09 14:44:59


Dokument wprowadził: Filip Hołówko


Dokument opublikował: Filip Hołówko


Dokument wytworzył: Joanna Wieczór


Lp Czas Link Typ