Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince

ul. Słubicka 28, 69-108 CybinkaRegulamin biblioteki

Uwaga! Ten artykuł posiada nowszą wersję.

Najnowsza wersja artykułu dostępna jest pod adresem http://bip.biblioteka-cybinka.pl/?page_id=36

Aktualizacja: 02:17 pm

ZARZĄDZENIE NR 6/2017
Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince
z dnia 04.09.2017 r.

w sprawie wprowadzenia jednolitego dla wszystkich agend Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince wraz z załącznikami.

§1
W celu ujednolicenia zasad korzystania ze zbiorów BPMiG w Cybince we wszystkich agendach (Białków, Rąpice, Urad, Sądów) wprowadzam Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince wraz z załącznikami.

§2
Regulamin wraz z załącznikiem obowiązuje od dnia 04.09.2017 r.

§3
Z dniem 04.09.2017 roku traci moc dotychczasowy Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom merytorycznym BPMiG.

REGULAMIN
korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince
z jej filiami

Regulamin obowiązuje od 04.09.2017 r.
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince z jej filiami,
w zakresie ich wypożyczenia i udostępniania, korzystania ze sprzętu komputerowego oraz usług internetowych – na podstawie art. 13 ust. 2, 4 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 539).

§1
Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 1. Zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince z jej filiami w Białkowie, Rąpicach i Uradzie oraz punktem bibliotecznym w Sądowie, zwanej dalej Biblioteką, udostępniane są w następujący sposób:
  • prezencyjnie – na miejscu w czytelni,
  • na zewnątrz – poprzez wypożyczalnię.
 2. Dostęp do zbiorów jest ogólnie dostępny i bezpłatny, z zastrzeżeniem opłat za usługi, o których mowa w art. 14, ust. 2 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., a w szczególności:
  • za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
  • za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Cennik opłat i usług określony jest w załączniku do niniejszego Regulaminu.
 4. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest zapisanie się do Biblioteki i otrzymanie bezpłatnej karty bibliotecznej. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata określona w zał. nr 1.
 5. Przy zapisie do Biblioteki obowiązuje:
  • podanie adresu zameldowania lub adresu do korespondencji,
  • okazanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (osoby do 18 lat),
  • wyrażenie zgody na rejestrację danych osobowych i ich przetwarzanie,
  • zapoznanie się z Regulaminem i podpisanie zobowiązania o jego przestrzeganiu.
 6. Przy zapisie czytelnika do lat 15 wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą oni odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów.
 7. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904).
 8. Czytelnik winien zabezpieczyć udostępniane materiały biblioteczne przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagubieniem. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony Regulaminem.
 9. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu, rozmów przez telefon komórkowy oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
 10. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających.
 11. Dzieci w wieku do lat 6 mogą przebywać na terenie Biblioteki wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Pod opieką bibliotekarza dziecko zostaje tylko w czasie zajęć zorganizowanych dla tej grupy (wspólnie z opiekunem grupy).
 12. Czytelnik ma prawo wpisać swoje uwagi do książek życzeń i zażaleń, dostępnych w Bibliotece, filiach w Białkowie, Rąpicach i Uradzie oraz punkcie bibliotecznym w Sądowie.

§2
Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych na zewnątrz

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo:
  • 5 książek z Biblioteki oraz filii na okres 30 dni,
  • 3 tytuły czasopism
 2. Czytelnik ma możliwość osobistej, telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji materiałów bibliotecznych. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu materiałów bibliotecznych do dalszych 30 dni, pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Materiały biblioteczne można prolongować przed upływem terminu ich zwrotu osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wysyła się do czytelnika jedno upomnienie polecone. Koszt wysyłki upomnienia pokrywa czytelnik.
 6. Po otrzymaniu upomnienia, czytelnik winien bezzwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz uiścić ewentualną karę regulaminową.
 7. W przypadku braku skuteczności wysłanego upomnienia, Biblioteka powierzy wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych firmie windykacyjnej.
 8. Czytelnik, który nie rozliczył się z wybraną agendą nie może korzystać z innych placówek w sieci bibliotecznej.
 9. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych, czytelnik zobowiązany jest do wyrównania szkody poprzez:
  1. odkupienie identycznego dzieła lub innego, na które istnieje zapotrzebowanie,
  2. wniesienie odszkodowania w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości dzieła.
 10. W przypadku zdekompletowania dzieła wieloczęściowego, czytelnik odpowiada tak jak za uszkodzenie całości. Pozostałe elementy dzieła pozostają nadal własnością Biblioteki.

§3
Zasady prezencyjnego udostępniania zbiorów bibliotecznych – na miejscu

 1. Część materiałów bibliotecznych udostępnia się wyłącznie w systemie prezencyjnym.
 2. Czytelnik korzystający z materiałów bibliotecznych na miejscu ma obowiązek dokonania wpisu do rejestru odwiedzin.
 3. Bibliotekarz może wyrazić zgodę na kserowanie materiałów bibliotecznych na terenie Biblioteki.

§4
Inne usługi biblioteczne

 1. Czytelnik zarejestrowany w Bibliotece może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu komputerowego i usług informatycznych w wyznaczonych miejscach.
 2. Osoba korzystająca ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, zobowiązana jest do wpisania się do rejestru odwiedzin.
 3. Internet może być wykorzystywany jedynie w celach naukowo – poznawczych, edukacyjnych i informacyjnych, ewentualnie do obsługi poczty elektronicznej. Dzieci mogą korzystać z Internetu tylko pod nadzorem dyżurującego bibliotekarza.
 4. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. i może zostać przedłużony, jeżeli nie ma osób oczekujących.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego użytkownik winien powiadomić dyżurującego bibliotekarza.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenia sprzętu i urządzeń Biblioteki.
 7. Czytelnik posiada możliwość odpłatnego wydruku materiałów, z których korzysta na stanowisku komputerowym.
 8. Pełną odpowiedzialność za wykorzystanie witryn internetowych, a także za zawartość przesyłanych informacji pocztą elektroniczną, ponosi ich autor i użytkownik.
 9. Czytelnik ma prawo do korzystania z prywatnego sprzętu komputerowego (laptop, skaner) za wiedzą i zgodą bibliotekarza w wyznaczonym przez niego miejscu.

§5
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych czytelników biblioteki jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince z siedzibą przy ul. Słubickiej 28 i jej filie. W celu realizacji usług bibliotecznych biblioteka powierza do przetwarzania dane osobowe czytelników Instytutowi Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Szczepańskiej 1 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Uczestnictwo w wydarzeniach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika w relacjach zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisji w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince i jej filii oraz punktów w terenie.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
 2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
 3. Osoby, które nie stosują się do postanowień Regulaminu mogą być czasowo lub w drastycznych przypadkach na stałe pozbawione możliwości korzystania z usług biblioteki.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince

Cennik opłat i usług

1.Koszt przetrzymywania materiałów bibliotecznych0,10 zł za każdy dzień / za każdy egzemplarz
2.Koszt uszkodzenia lub skasowania oprogramowaniaZależne od czasu ponownej instalacji
3.Koszt wydania duplikatu karty bibliotecznej5,00 zł
4.Koszt upomnienia3,00 zł
5.Koszt wydruku A-4 czarno – białe0,30 zł
6.Koszt odbitki kserograficznej A-4 za stronę0,30 zł
7.Koszt odbitki kserograficznej A4 za kartkę0,50 zł
8.Koszt odbitki kserograficznej A-3 za stronę0,50 zł
9.Koszt odbitki kserograficznej A-3 za kartkę0,80 zł
10.Koszt fax Polska2,50 zł
11.Koszt fax zagranica5,00 zł
ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince


Liczba wyświetleń: 221


IP: 195.78.67.47


Utworzono dnia: 2020-10-09 14:16:39


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-09 14:17:40


Dokument wprowadził:


Dokument opublikował:


Dokument wytworzył:


Lp Czas Link Typ