Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince

ul. Słubicka 28, 69-108 CybinkaStatut

Uwaga! Ten artykuł posiada nowszą wersję.

Najnowsza wersja artykułu dostępna jest pod adresem http://bip.biblioteka-cybinka.pl/?page_id=32

Aktualizacja: 09:48 am

Uchwała nr XXVI/155/12
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Cybince

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012.406)
oraz art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. 2012.642 ze zm.) Rada Miejska w Cybince uchwala:

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W CYBINCE

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince, zwana dalej Biblioteką, utworzona w 1946 roku, jest samorządową instytucją kultury, podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 2012.406);
 2. ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 1997.78.483 ze zm.);
 3. ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2012.642 ze zm.);
 4. ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2009.152.1223 ze zm);
 5. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

 1. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotek.
 2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. w zakresie określonym w art. 27 ust. 5 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o bibliotekach.
 3. Biblioteka posiada osobowość prawną, jest wpisana do rejestru samorządowych instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.
 4. Biblioteka w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 sierpnia 2011 r., nie jest instytucją artystyczną.

§ 3.

 1. Terenem działania Biblioteki jest miasto i gmina Cybinka, Biblioteka mieści się w wyodrębnionej części budynku przy ul. Słubickiej 28 w Cybince.
 2. Biblioteka może działać na terenie województwa, kraju, a także poza jego granicami.
 3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Cybinka.
 4. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje bezpośrednio Burmistrz Cybinki.

§ 4. Pieczęcią urzędową Biblioteki jest pieczęć prostokątna zawierająca napis: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince z adresem siedziby, oraz okrągła z napisem w otoku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince.


Liczba wyświetleń: 235


IP: 195.78.67.47


Utworzono dnia: 2020-10-12 15:46:57


Ostatnia aktualizacja: 2020-10-13 09:48:15


Dokument wprowadził:


Dokument opublikował:


Dokument wytworzył:


Lp Czas Link Typ